Privacy- en cookieverklaring

De C van gebruikt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers van de door haar beheerde website. De C van gebruikt die gegevens om de prestaties van de website en daarmee haar dienstverlening te verbeteren. Maar ook om verzoeken om informatie te kunnen verwerken en (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien. In deze Privacy- en cookieverklaring lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten jij hebt.

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle gegevens betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden. De in deze privacy- en cookieverklaring genoemde gegevens en informatie, kunnen persoonsgegevens bevatten.

Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor De C van de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Deze Verklaring is van toepassing binnen De C van en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

Informatieverzameling

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelt De C van gegevens over de Gebruikers wanneer zij zich voor het eerst registreren voor de Dienst, als zij vervolgens van de Dienst gebruik maken en bij elk contact tussen De C van en de Gebruiker. Die informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) gebruikt om de Dienst te kunnen bieden, verbeteren en te kunnen factureren of toe te spitsen op persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker of om ondersteuning te bieden aan de Gebruiker, en voor de andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Reikwijdte

Deze Verklaring is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens waarvoor De C van de verantwoordelijkheid draagt. Het is eveneens van toepassing op niet-geautomatiseerde Verwerking van Persoonsgegevens die in een Bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Deze Verklaring is van toepassing binnen De C van en heeft betrekking op de Verwerking van Persoonsgegevens van Klanten.

Definities

 • Account: De persoonlijke registratie, bestaande uit de inlogcode, waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt.
 • Content: Geschreven artikelen en ondersteunend beeldmateriaal.
 • Dienst: De service van De C van die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse apparaten Content te kunnen bekijken, na betaling en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden De C van.
 • Gebruiker: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Content afneemt van De C van.
 • Privacy- en cookieverklaring: De onderhavige privacy- en cookieverklaring van De C van.

Contactfunctionaris

De C van, gevestigd aan Boterzwin 2309, 1788 WN Julianadorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De C van
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp
06 – 10897102

Mevrouw C. Kolleman is de Functionaris Gegevensbescherming van De C van, zij is te bereiken via chantal@decvan.nl.

De contactfunctionaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Verwerking en het beheer van de Persoonsgegevens. En draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van  onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelen wij?

De C van verzamelt en registreert de onderstaande informatie over de Gebruikers:

 1. De Verwerking van Persoonsgegevens heeft betrekking op personalia, te weten organisatie, voor- en achternaam, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), login- en accountinformatie.
 2. Door gebruikers zelf gegenereerde informatie (reacties en/of vragen)
 3. Welke content/informatie wordt opgevraagd
 4. Welke e-mails worden geopend of gelezen. Waar in de e-mail wordt geklikt op aangeboden linken.
 5. Algemene informatie over het gebruik van de website en de bijbehorende community.

Hoe verzamelen wij informatie?

 • Direct van de betrokken persoon zelf: bijvoorbeeld als jij jezelf registreert als Gebruiker om van de Dienst gebruik te maken, opgeeft voor een speciale actie of promotie van De C van, een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met De C van, bijvoorbeeld met vragen over het gebruik van de Dienst.
 • Als gevolg van het gebruik van de Dienst: iedereen kan de Website bezoeken, en Gebruikers hebben toegang tot de Content. De C van maakt gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het bezoek van de Website. Aan de hand van het websitebezoek kan De C van bijhouden welke Gebruikers gebruikmaken van de Dienst, inclusief de Content die met gebruikmaking wordt bekeken.
 • Voor De C van: om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet de Gebruiker een account aan maken. De gegevens die Gebruiker hierbij verstrekt (dat wil zeggen organisatie, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, worden door De C van bewaard.
 • Van en voor derden: bijvoorbeeld als een bezoeker van de Website of een Gebruiker sociale netwerk functies gebruikt die zijn geïntegreerd in onze Dienst, kan De C van bepaalde informatie ontvangen van het betreffende sociale netwerk, zoals LinkedIn en Google.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

 • Om de Dienst te kunnen bieden: De C van gebruikt bijvoorbeeld het Account om je toegang te verlenen tot de Website en de Content, en andere informatie die bij de registratie is opgegeven om na te gaan of de Gebruiker voldoet aan de gestelde eisen. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de Dienst of gepland onderhoud (service e-mails).
 • Voor de afwikkeling van de betalingen: bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd zijn nodig voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de Dienst.
 • Om voorkeuren te identificeren en de Dienst te personaliseren: De C van kan bijhouden welke Content wordt bekeken met behulp van het Account van een Gebruiker, om op basis daarvan de Dienst toe te spitsen op de persoonlijke individuele voorkeuren van de Gebruiker zoals die blijken uit het kijkgedrag, bijvoorbeeld door Content aan te bevelen die aansluit bij eerder bekeken Content, of door favorieten op te slaan als onderdeel van de zoekfunctionaliteit.
 • Om de Dienst te verbeteren en algemene trends te identificeren: De C van gebruikt de (verbruiks)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de Dienst gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Dienst en het aanbod van Content. Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welk typen apparaten of browsers een Gebruiker de Content opvraagt.
 • Voor marktonderzoek: De C van kan contact opnemen met Gebruikers, voormalig Gebruikers en bezoekers van de Website die hun contactgegevens hebben opgegeven voor marktonderzoek. Deelname aan zulk onderzoek is steeds op vrijwillige basis. De C van kan op basis van dit onderzoek aanbiedingen sturen aan Gebruikers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, indien zij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.
 • Voor marketing doeleinden: De C van kan contactgegevens en andere verzamelde gegevens ook gebruiken om telefonisch, per post, e-mail of andere daarvoor geschikte gerichte media, acties of aanbiedingen van zichzelf onder de aandacht te brengen, of om Gebruikers op de hoogte te houden over de Dienst en de Content. Gebruikers kunnen zich hiervoor op elk gewenst moment afmelden. Voor anderen dan Gebruikers geldt dat De C van hen alleen zal benaderen als de betrokkene daarom gevraagd heeft, bijvoorbeeld door zich daarvoor op te geven.
 • Naleving wet- en regelgeving: informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op De C van rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle.
 • Om andere redenen die bij wet zijn toegestaan of voorgeschreven: in uitzonderlijke omstandigheden kan De C van gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden als de wet dat toestaat of voorschrijft. Bijvoorbeeld als De C van op last van de rechter of opsporingsinstanties gegevens moet opleveren.

Met wie delen wij deze informatie?

 • Met (andere) leveranciers van De C van:De C van zal informatie over Gebruikers – in beginsel – niet delen, doorgeven, of openbaar maken aan derden, met uitzondering van leveranciers van wie zij gebruik maakt om de Dienst te realiseren, zoals haar payment-facilitator en (direct)marketing bedrijven, die een – directe of indirecte – bijdrage kunnen leveren aan het uitbouwen of onderhouden van het aantal gebruikers van haar dienst. De C van zal de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijk betrachten ten aanzien van de door de gebruiker verstrekte gegevens, en zal de eventuele derden – voor hun mogelijke gebruik – geheimhouding opleggen.
 • Met medewerkers: binnen De C van kunnen zonder toestemming van de Klant Persoonsgegevens worden verstrekt aan medewerkers van De C van, voor zover dat voor hun taakuitoefening noodzakelijk is.

Informatie inzien, aanpassen of verwijderen?

Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door De C van verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van De C van via e-mail, telefoon en/of post. Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen met de contactfunctionaris.

Hoe beveiligen wij informatie?

De C van neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via chantal@decvan.nl.

Hoe bewaren en verwijderen wij informatie?

 • Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.
 • Persoonsgegevens van een Klant worden in ieder geval niet langer dan één jaar na beëindiging van de relatie tussen De C van en de Klant bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.
 • Verwijdering van Persoonsgegevens impliceert vernietiging van de Persoonsgegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Klant te identificeren.

 

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door de Website kunnen worden geplaatst op de computer of andere apparaten van Gebruiker waarop de Gebruiker de Content afspeelt. Zo kan bijvoorbeeld de Gebruiker bij een volgend bezoek gemakkelijk worden herkend zonder opnieuw in te loggen in zijn Account. Ook van andere bezoekers van de Website (niet zijnde Gebruikers) kan met cookies informatie worden verzameld over hun gebruik van de Website. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan de Website worden uitgelezen. Voor zover De C van met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt De C van?
De C van plaatst zelf cookies, om de Gebruiker bij een volgend bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw moet inloggen in zijn Account. Daarnaast maakt De C van gebruik van diensten van derden om het gebruik van de Website te analyseren. Met betrekking tot deze analyses, omtrent het gebruik van de Website, gaat het uitsluitend om standaard in de markt gehanteerde, gebruikelijke toepassingen, die De C van inzicht geven in het “verkeer” ten aanzien van de Website. Deze inzichten helpen De C van bij het verbeteren van haar dienst, en nog meer in te spelen op de behoefte van de Gebruiker. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw apparaten, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de Website gebruiken. Het is mogelijk dat in de toekomst andere cookies geplaatst zullen worden vanuit de Website, door De C van.

Cookies van andere partijen
Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, en worden door derde partijen op uw computer of andere apparaten opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Derden die via de Website cookies kunnen plaatsen, zijn bijvoorbeeld de sociale netwerkdiensten zoals LinkedIn en Google. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die op de Website kunnen worden aangeboden om de Content te promoten of te delen.

Hoe kunnen cookies worden geweigerd of verwijderd?
Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de Website geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd. NB: een bezoeker van de Website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt. Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de Website geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Website of de Dienst.

Contactgegevens en Account
De C van bewaart de gegevens die Gebruikers opgeven als zij zich registreren voor een membership (organisatie, voornaam, (tussenvoegsel), achternaam, e-mailadres) primair ten behoeve van de uitvoering van haar bedrijf maar ook voor activiteiten, zoals een promotionele actie en nieuwsbrieven. Laatstgenoemde –secundaire – activiteiten zijn “per mission based”, hetgeen betekent dat zij op zichzelf staan en dus op individuele basis kunnen worden uitgevoerd, gericht op bestaande als ook voormalige gebruikers van de dienst. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. De gebruiker verstrekt deze informatie, nadrukkelijk op eigen initiatief en vrijwillig. Deze mogelijke informatie wordt uitsluitend door De C van aangewend voor de selectie van door de gebruiker veronderstelde, relevante content(onderdelen). Ten aanzien van deze specifieke informatie zal De C van strikte geheimhouding betrachten, jegens enige derde(n).

Betaalgegevens
De C van laat – via de partij die namens haar de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) facturatie en betaling voor de Dienst (bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens bij een volmacht tot automatische incasso).

Informatie die door Gebruikers zelf op de Website wordt gepost
De C van kan bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om reacties te plaatsen op Content. De C van mag deze informatie tonen op de Website of in apps of sociale media tools die zij ontwikkelt om de Dienst te bieden of promoten.

Informatie over de opgevraagde Content
De C van kan bijhouden welke Content wordt opgevraagd met behulp van het Account van een Gebruiker.

Andere informatie over het gebruik van de Website en de Dienst
De C van kan ook meer algemene informatie verzamelen over het gebruik dat Gebruikers en Website bezoekers maken van de Website, en het gebruik dat Gebruikers maken van de Dienst, bijvoorbeeld door bij te houden hoe vaak en vanaf welk IP-adres de Gebruiker inlogt, met welke browser de Website bezocht wordt of met welk type apparaat de Content wordt opgevraagd.

Informatie over reacties op e-mails
Als De C van e-mails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan wordt geklikt.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker
Bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of telefonisch contact opneemt.

Aanpassingen van de privacy- en cookieverklaring

De C van behoudt zich het recht voor om, van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookieverklaring. Gebruiker dient deze privacy- en cookieverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. De meest actuele versie van de privacy- en cookieverklaring kan altijd op de Website geraadpleegd worden.