Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities

 1. Onder ‘opdrachtnemer’ wordt verstaan: De C van.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft gegeven.
 3. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder ‘werkzaamheden’ wordt verstaan: al datgene wat opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever doet en laat doen.

Art. 2. Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, leveringen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk zijn rechtsopvolger, tenzij vooraf gemaakte schriftelijke afspraken anders bepalen.
 2. Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door verwijzing naar de website decvan.nl en door vermelding op offerte of opdrachtbevestiging.
 3. Opdrachtgever accepteert dat deze algemene voorwaarden prevaleren boven de eigen inkoopvoorwaarden.

Art. 3. Geheimhouding

De C van verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de opdracht hebben gekregen waarvan zij weten of kunnen aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Art. 4. Aanbiedingen

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van De C van zijn niet bindend, met uitzondering van een schriftelijke offerte die dit expliciet vermeldt.

Art. 5. Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat De C van een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt of op het moment dat De C van een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien De C van dit schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Overmacht ontslaat opdrachtnemer van het nakomen van verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.

Art. 6. Opdrachten en termijn van uitvoering

 1. Door De C van opgegeven termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn indicatief, tenzij schriftelijk is vastgelegd dat het een uiterste termijn betreft.
 2. De binding van De C van aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt indien opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt dan wel niet doet wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 3. Veranderingen in een al lopende opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Veranderingen die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 4. Overschrijdingen van de termijn van uitvoering als gevolg van nalatigheid van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, zal opdrachtnemer zodra hij hier kennis van neemt, melden aan opdrachtgever. Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor deze overschrijdingen.
 5. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van De C van ontslaan opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schade kan doen gelden.
 6. In geval van overmacht zoals verwoord in artikel 6.5 zal De C van de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om het door De C van reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Art. 7. Annulering opdracht van opdrachtgever

Bij annulering van de opdracht is de opdrachtgever de volgende kosten verschuldigd:

 1. Bij een annulering van een geplande activiteit méér dan vier weken voor de geplande datum, worden geen kosten berekend
 2. Bij een annulering tussen 2 en 4 weken voor de geplande datum, 50% van de totaalprijs
 3. Bij een annulering twee weken vóór de geplande datum, 60% van de totaalprijs
 4. Bij annulering korter dan 7 dagen van tevoren is 75% van de totaalprijs verschuldigd
 5. Bij annulering op de dag zelf is 100% van de totaalprijs verschuldigd

Art. 8. Honorarium, kosten en tarieven

 1. De honorering van De C van berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
 2. Reiskosten en kosten van derden, die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een communicatieproject door De C van worden gemaakt, brengt opdrachtnemer naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening, tenzij daarover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn bedragen in euro’s, exclusief verschuldigde BTW.
 4. De opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt door De C van in het kader van communicatieprojecten rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. Verloopt de betaling aan derden via De C van dan is opdrachtnemer gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
 5. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
 6. Opdrachtnemer verplicht zich een urenverantwoording bij te houden die voor opdrachtgever ook tussentijds opvraagbaar is. Deze verplichting vervalt als op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Art. 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te gebeuren, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven bankrekening.
 2. Bij te late betaling is opdrachtgever gerechtigd over het factuurbedrag een rente in rekening te brengen die overeenkomt met de wettelijke rente.
 3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet-tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van opdrachtgever; deze bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,-.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Art. 10. Intellectueel eigendom

 1. Plannen, methodieken, teksten ontwerpen die in het kader van de opdracht zijn geleverd, zijn en blijven eigendom van De C van. Opdrachtgever krijgt een in tijdsduur onbeperkte licentie om het geleverde werk voor het afgesproken doel te gebruiken. Voor nieuwe toepassingen of beschikbaarstelling aan derden zal opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer treden en wordt in voorkomende gevallen een passende honorering overeengekomen.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zijn naam kenbaar te (laten) maken op opgeleverd werk als degene die het product (mede) vervaardigd heeft.

Art. 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten van productiebedrijven die in het kader van de opdracht zijn ingehuurd.
 3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 4. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De C van voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen met een maximum van € 10.000,-.
 5. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer schriftelijk te kennen dat hij aanspraak maakt op schadevergoeding. Opdrachtnemer accepteert geen aansprakelijkheid als opdrachtgever de schade later dan één maand na afronding van de opdracht constateert.

Art. 12. Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. Als bevoegd rechter wijzen de partijen de rechter aan die bevoegd is in de vestigingsplaats van De C van.

Art. 13. Persoonsregistratie

 1. Opdrachtgever verstrekt door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer toestemming voor registratie van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
 2. Opdrachtnemer zal de door hem verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.
 3. Opdrachtnemer zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten.